Adatkezelési tájékoztató

1.    Adatkezelő

Neve: Nemeskéri Mónika Andrea e.v.

Cím: 6764 Balástya, Őszeszék, tanya 288.

Adatkezelő képviselője: Nemeskéri Mónika

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@n-office.hu

Jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az

Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2.    Adatkezelés célja

Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, érdeklődőtől, való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenet(ek) küldése, árajánlat kiadás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos kapcsolattartás, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés, partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, érdeklődőtől, való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenet(ek) küldése, árajánlat kiadás, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos kapcsolattartás, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés, partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím

Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresése, ügyfél elégedettségi mérés.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: név, e-mail
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

 

Adatgyűjtés nyilvános forrásból

Adatbázis gyűjtés nyilvános forrásból és telefonos megkeresése, Az adatkezelő nyilvános forrásból történő adatgyűjtése során fellelhető nyilvános adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Jogos érdek- az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: Név, cégnév, beosztás e-mail, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím
Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények, kérdések.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

 

3.    Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfél elégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: e-mail, név
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4.    Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

5.    Érintettek köre

Az Adatkezelő által üzemeltett honlapon a Kapcsolat menüpont alatt vagy más módon jelentkező felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartók, valamint az adatkezelő természetes személy, partnerei, illetve jogi személy, partnerek munkavállalói, megbízottjai.

6.    Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k)

számára továbbíthatja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, internetes fizetési szolgáltató, Jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó, Alkalmazás fejlesztő, üzemeltető, Nyomda, Grafikus

 

7.    Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

8.    Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

9.    Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségen az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.

Az Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – intézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

A tájékoztatás költsége

A Vállalkozó az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint
  óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az Vállalkozó, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Vállalkozó megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Vállalkozó a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem intézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek intézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

10.          Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait a 6-os pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

11.          Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Vállalkozó továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

12.          Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:

 http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

13.          Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A honlapot felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi

címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/a nswer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

14.          Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő mint a Facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.

A fentiek következtében az Adatkezelő a Facebook oldala tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

15.          Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone users/deliverables/3200 /Turn off cookies i n the browser 60 1072866 11.jsp

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

16.          Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
  ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (e dokumentumban: „GDPR” vagy „Rendelet”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó tv.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli tv.”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”)

17.          Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

 

Balástya, 2018. május 25.